با سلام خواهشمند است جهت شرکت در طرح فراگیر استعدادیابی و توانمند سازی سرمایه انسانی در سطوح مدیریتی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

https://www.pgpic.ir/%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85/