امور بازرسی ،ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات


مراجعه کننده محترم

اطلاعات ارسالی شما به صورت محرمانه و پس از پیگیریهای لازم پاسخ به طریق مقتضی اعلام خواهد شد.طبق تکلیف قانونی ، این سامانه جهت رسیدگی به شکایات طراحی گردیده است.

                                                                 

آدرس : بندر ماهشهر - ناحیه صنعتی- شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی-ساختمان مرکزی - طبقه دوم- امور بازرسی و ارزیابی عملکرد

تلفن : 06152345448

نمابر : 06152345448

پست الکترونیک : bazresi@posc.ir


دریافت فرم اعلام شکایت.pdf