انتقاد
همکار گرامی پست الکترونیکی و شماره تماس اجباری نمی باشد. ولی برای پیگیری های بعدی بهتر است وارد شوند